lördag 11 december 2010

Kapitel 17 - marknadsregler

Marknadsrätt

Om 

marknadsföringslagen

Regler som en säljare inte får bryta mot

 • Reklamidentifiering
  Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen.
 • Vilseledande reklam
  En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande, exempelvis när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs det med att information utelämnats.
 • Vilseledande förpackningsstorlekar
  En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.
 • Vilseledande efterbildningar
  En säljare får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.
 • Aggressiv marknadsföring
  En säljare får inte använda trakasserier, tvång, våld, hot eller liknande i sin marknadsföring.
 • Jämförande reklam
  En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter om jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan produkterna.
 • Köperbjudanden
  Om en säljare marknadsför en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse måste också annan information finnas med. Marknadsföringen måste då bland annat innehålla produktens utmärkande egenskaper, pris och betalningsvillkor.
 • Konkursutförsäljningar
  Begreppet "konkurs" får bara användas om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.
 • Utförsäljningar
  Begreppet "utförsäljning"eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om det handlar om en slutförsäljning av säljarens hela lager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
 • Realisationer
  Begreppet "realisationer" eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om varorna ingår i säljarens ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
 • Obeställda produkter
  En säljare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till dig om du inte har beställt dem och försöka få dig att betala.
 • Garantier
  En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera dig om vad garantin innebär och hur du ska göra för att kunna utnyttja den. Information måste även lämnas om att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt övrig konsumenträttslig lagstiftning. Skriftlig information om garantin ska dessutom lämnas.
 • Obeställd reklam
  En säljare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem endast om du har tackat ja till det på förhand. Detta gäller inte om säljaren har fått din e-postadress i samband med att du har köpt en vara av säljaren om
 1. du inte har tackat nej till att din e-postadress används i marknadsföringssyfte.
 2. reklamen gäller säljarens egna, likartade produkter som den du redan har köpt.
 3. du på ett enkelt sätt kan motsätta dig att din e-postadress används i marknadsföringssyfte. Meddelandet med reklamen ska alltid innehålla en giltig adress dit du kan sända en begäran om att marknadsföringen ska sluta.

Om 

distans- och hemförsäljningslagen

Ångerrätten

När du köper en vara eller en tjänst på distans eller vid hemförsäljning har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar inom Sverige. Om du handlar något från ett annat EU-land, exempelvis via Internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan då vara kortare än 14 dagar. Vill du veta mer om handel över gränserna, läs mer på Konsument Europas webbplats.

Informationen

Vid hemförsäljning ska du även få dels en blankett som du kan använda om du vill ångra köpet, dels få en informationshandling. Den ska bland annat innehålla information om ångerrätten och adress och telefonnummer till den du ska vända dig till om du ångrar dig.

Returfrakten

Om du ångrar dig vid internet- eller postorderköp får du själv betala returportot. Ångrar du dig vid telefonförsäljning ska du inte behöva betala returfrakten. Om du ångrar dig vid hemförsäljning ska du hålla varan tillgänglig så att säljaren kan hämta den hos dig. Ett undantag är om varan levererats efter själva hembesöket. Då ska du själv skicka tillbaka varan men har rätt till skälig ersättning för returfrakten.Om 

e-handelslagen

Krav på information

Lagen ställer ett antal krav på att säljaren ska lämna viss information till dig som köpare.
 • Namn, adress och e-postadress till säljaren ska finnas på webbplatsen där du handlar. Även organisationsnummer ska finnas om säljaren har ett sådant.
 • Pris på varor och tjänster ska anges klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.

Krav när du gör en beställning

Lagen ställer också krav på säljaren i samband med att du gör en beställning.
 • Säljaren ska ha tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för dig att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan du gör en beställning. Säljaren ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg du måste gå igenom för att göra en beställning.
 • Det ska tydligt framgå på vilka språk du kan göra din beställning.
 • Du ska utan dröjsmål få en bekräftelse med e-post av din beställning.
 • Avtalsvillkoren som rör din beställning ska finnas tillgängliga på ett sätt så att du kan spara dem.Om 

konsumentköplagen


Konsumentköplagen gäller:
 • köp av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler, bilar,
 • byte av lösa saker,
 • beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.

Avbeställning

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Säljaren kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet och betala för varan. Han har däremot rätt att kräva ersättning av dig för kostnader han har haft i samband med beställningen, till exempel fraktkostnader.

Om det skulle vara något fel på varan - vad kan jag göra då?

Om det är något fel på din vara kan du:
 • kräva avhjälpande, det vill säga få varan reparerad.
 • kräva omleverans, vilket innebär att du får en annan, likvärdig, vara.
 • kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
 • häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.
 • hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.
Säljaren har dock rätt att i första hand erbjuda dig avhjälpande eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig.

Skadestånd

Du kan dessutom kräva skadestånd i vissa fall. Du har rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan. Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, exempelvis om en diskmaskin läcker vatten och skadar golvet.

När är varan felaktig?

Din vara är felaktig om:
 • den inte stämmer överens med vad du har avtalat om med säljaren. Detta kan exempelvis handla om varans art, mängd eller kvalitet.
 • bruksanvisning saknas.
Om du inte har kommit överens med säljaren om annat är varan också felaktig om:
 • den inte kan användas till det den ska användas till, som till exempel ett regnplagg som inte står emot regn.
 • den inte har de egenskaper som säljaren hänvisade till då du köpte varan.
 • den inte är förpackad på det sätt som behövs för att bevara eller skydda den.
Varan är dessutom felaktig om:
 • säljaren inte har upplyst dig om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om.
 • den avviker i något annat avseende från vad du borde ha kunnat förutsätta.
 • säljaren har installerat varan och installationen är felaktig.
 • den är i sämre skick än du hade kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris, även om den har sålts i "befintligt skick".

Sexmånadersregeln

För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Rättsligt fel

Varan har ett rättsligt fel om någon annan än säljaren äger varan eller har panträtt i den och du som köpare inte har fått reda på detta.

Hur ska jag göra för att få mina rättigheter tillgodosedda?

Först av allt måste du reklamera den felaktiga varan hos säljaren inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Det betyder att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att du inte vill ha varan. Du måste förklara varför du anser att varan är felaktig. Reklamerar du varan inom två månader efter det att du upptäckt felet är du alltid i rätt tid. Efter tre år har du förlorat din rätt att reklamera, under förutsättning att du inte har en garanti som säger något annat. 

Om 

konsumentkreditlagen


Kreditavtalet

 • Säljaren är skyldig att ge dig skriftlig information om kreditavtalet.
 • Huvudregeln är att kreditavtalet ska ingås skriftligen och undertecknas av dig. Ett skriftligt avtal innebär en trygghet för dig som konsument eftersom det är lättare att se vad som gäller vid en eventuell tvist.
 • Om avtalet inte är skriftligt gäller det i vissa fall ändå. Ett muntligt avtalsvillkor som strider mot konsumentkreditlagen och är till nackdel för konsumenten är ogiltigt.
 • Avtalet behöver inte vara skriftligt om hela krediten ska betalas inom 45 dagar eller om krediten gäller ett belopp på högst 1 500 kronor.

Ränta och avgifter

 • Vid annonsering, skyltning eller annan marknadsföring som handlar om kredit måste säljaren lämna information om den effektiva räntan, om inte krediten avser ett belopp på högst 1 500 kronor eller om den ska återbetalas inom tre månader. Om det är fråga om köp av en vara eller tjänst ska även en kreditkostnad i kronor anges.
 • I avtalet ska en årlig räntesats anges. Det räcker alltså inte att en ränta per månad finns angiven.
 • Räntan ska anges som fallande ränta, vilket betyder att den ska beräknas på den skuld som finns kvar vid varje avbetalningstillfälle.
 • Avgifter för krediten får enbart tas ut om avgifterna täcker kostnader som kreditgivaren har haft för krediten. Särskilda avgifter ska alltid anges i avtalet.
 • Kreditgivaren ska underrätta konsumenten om ränteändringar och avgiftsändringar. Förutsättningarna för ränte- och avgiftsförändringar ska anges i avtalet.

Kontantinsats

Vid kreditköp ska säljaren ta ut en kontantinsats av köparen. Den ska normalt sett motsvara minst 20 procent av varans kontantpris. Vissa varor är undantagna, till exempel större köp av köks- eller badrumsinredning samt villapannor och värmepumpar. Inte heller utnyttjande av en kontokredit kräver kontantinsats.

Överlåtelse av fordringen

Om kreditgivaren, det vill säga den som lämnar krediten, har överlåtit sin fordran till en ny kreditgivare har du samma rättigheter som tidigare. Om det exempelvis skulle vara fel på varan har du samma rätt att klaga hos den nya kreditgivaren som hos den gamla.

Betalning i förskott

 • Du har rätt att betala din skuld före den avtalade förfallotiden. Kreditgivaren får normalt sett inte kräva någon ersättning för att lånet avslutas i förtid. Ett undantag är dock om du har valt exempelvis ett bostadslån med bunden ränta. Då har kreditgivaren rätt att kräva ersättning för förlorade ränteinkomster.
 • Kreditgivaren har rätt att kräva betalning i förtid om konsumenten exempelvis är i dröjsmål med betalningen eller på något sätt försöker undandra sig betalning.

Säljaren kan ta tillbaka varan

 • Kreditgivaren kan återta varan om du inte sköter betalningarna. Säljaren måste i så fall upplysa dig om detta när du köper varan.
 • Kreditgivaren kan ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för att ta tillbaka varan.

Förlust av kontokort

I kreditavtal finns oftast ett villkor om betalningsskyldighet för kontohavaren när kontokortet använts av obehörig person. Om du förlorar ditt kontokort och det används av någon obehörig, blir du betalningsskyldig för detta om du har
 1. lämnat ifrån dig kortet till någon annan.
 2. förlorat kortet genom grov oaktsamhet. Grovt oaktsam är du om du exempelvis lämnar kvar kontokortet i en ficka, väska eller bil som inte står under uppsikt.
 3. förlorat kortet och inte så snart som möjligt anmält förlusten hos kreditgivaren.
Om 

prisinformationslagen


Priset anges skriftligen

Huvudregeln är att priset ska anges skriftligen och att mervärdesskatt och andra skatter ska vara inräknade. Det ska tydligt framgå vilken vara eller tjänst priset avser. Om avgifter eller andra kostnader tillkommer ska detta anges särskilt.

Jämförpris är viktigt

Priset för en vara ska anges dels per förpackning dels per kilo, liter, meter eller det mått som används för varan. För varor som säljs i lös vikt räcker det med jämförpris.

Prisinformation för tjänster

Om du inte kan få ett slutligt pris för en tjänst ska den som utför tjänsten, exempelvis en hantverkare, kunna förklara hur prissättningen går till. Information om prissättningen ska finnas lätt tillgänglig där hantverkaren bedriver sin rörelse eller marknadsför sina tjänster.

 Om produktsäkerhetslagen


Säker vara

Alla varor och tjänster som säljs ska vara säkra. Enligt lagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte ger någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsinformation

Företag ska lämna säkerhetsinformation som gör att konsumeter kan bedöma riskerna med varan eller tjänsten. Om riskerna är uppenbara behöver företaget inte lämna information.

Varningsinformation

Ett företag som har sålt en farlig vara eller en farlig tjänst ska så fort som möjligt informera konsumenten om skaderisken och hur han eller hon ska kunna undvika skador. Informationen ska ges så att konsumenten får kännedom om riskerna. Det kan till exempel vara genom marknadsföring eller genom ett direkt meddelande.

Återkallelse

En tillverkare som har sålt en farlig vara ska återkalla varan från butiker och andra återförsäljare om det krävs för att förebygga skador. Om det inte är tillräckligt ska tillverkaren även återkalla varan från konsumenter som har köpt den. Tillverkaren har tre alternativ vid en återkallelse av en vara.
 • rättelse – att avhjälpa felet som ger en skadrisk, till exempel genom att reparera varan.
 • utbyte – ta tillbaka varan och ge konsumenten en ny, felfri vara.
 • återgång – ta tillbaka varan och ge konsumenten ersättning.

Tillsyn

Konsumentverket är ansvarig tillsynsmyndighet för produktsäkerhetslagen. Företag måste underrätta Konsumentverket när de får kännedom om att en vara eller tjänst, som man säljer eller har sålt, är farlig. Företag är också skyldiga att samarbeta med varandra och med tillsynsmyndigheter.

Förelägganden och förbud

Som tillsynsmyndighet får Konsumentverket meddela förelägganden eller förbud som behövs för att företagen ska följa lagen.
måndag 6 december 2010

Kapitel 16 - distribution

Hur sker distributionen?


Distributionen sker med lastbilar som körs mellan tillverkaren och våra kontor. Denna tjänst köper vi av ett företag som heter ASA transport AB. Beställningen till kunden körs också ut med lastbilar eller med transport tåg beroende på vart kunden bor. Detta sköter Posten om.


För ett Internet företag som oss är det viktigt att leveranserna fungerar så bra som möjligt. Om det är något problem är det viktigt att vi meddelar kunden och sedan har ett möta för att lösa problemet. Det är också viktigt att ha en bra kontakt med våra leverantörer och även veta vilka lagar och regler som finns vid t.ex en utlands leverans. En bra och nära kontakt med samarbetspartner och kunder är A och O. Om vi vet att leveranseran kommer att bli försenade under en period ändrar vi leveranstiden på hemsidan t.ex.Kapitel 15 -

Media val
Vad gäller nu?


Idag finns det många sätt att nå ut med sin reklam till kunderna. Det finns TV-reklam, radio-reklam, annonser i tidningar, affischer i tunnelbanna, tågen, bussarna och på Internet. Det är svårt att undvika reklamen och den påverkar oss hela tiden. För ett företag är det jätteviktigt att nå ut till sina kunder och påverka dem på ett bra sätt. Det är då ännu viktigare att veta hur och vilken reklam som när bäst ut till kunderna.

Idag för ett Internet-företag som det jag skriver om är det nog bra att vara i det element och miljö som ens kunder kan tänkas befinna sig i. Därför är det viktigt att lägga ner både tid och pengar på sin marknadsföring. Det billigaste och enklaste sättet är att ha annonser på Internet. Där finns många kunder som skulle tänka sig att shoppa på Internet. Att göra annonsen intressant och värd att trycka på är också viktigt. Om man har en annons på Internet är det väldigt enkelt för kunderna att komma in på hemsidan på en gång eftersom annonsen oftast är en direktlänk till hemsidan.

Personlig försäljning


En personlig försäljning menas med att man ger sina kunder "vip-erbjudanden". Det kan vara i form av bonuspoäng vi varje köptillfälle, kampanjer bara för medlemmar eller andra olika erbjudanden och arrangemang. Detta kan gynna företaget då kunden kanske blir medlem tack vare en kampanj och sedan handlar mer än vad hons kulle ha gjort för att hon fick reklam direkt i sin mejl. Ifall ett företag har en bra deal eller kampanj kan kunden tänka "nu måste jag köpa detta för det är ett så bra pris" fast hob inte hade tänkt att handla från början.

Sales promotion

I boken står det att sales promotion är ett samlingsnamn för olika sälj-främjande åtgärder som t.ex. present-reklam, butiksvideo osv.
Det vill säga, man gör reklam för sina egna produkter i sitt eget företag. Om det är för Icas tomatketschup kan det sitta stora skyltar på ICA som gör reklam för deras egna ketschup. På vårt företag kan man lägga upp annonser på vissa kläder som syns i kanterna och headern på vår hemsida. Det gör att kunderna ser vad vi verkligen säljer och på så sätt kan vi sälja mer.
Produkter som inte syns (de som inte marknadsförs) blir sällan sålda. Man vet ju själv att det som man köper är det man ser på tv. Om man skulle byta sin märkesmaschara mot ett litet och okänt märke är antagligen anledningen att du sett en lite annons för ett bra erbjudande eller så har någon annan tipsat om det. Det blir aldrig känt och slutsålt om ingen vet om produkten.

Public relations


Det bästa är gratis brukar man säga. Detta gäller nog i allting, iallafall i det flesta fallen. Public relations, lr PR som det kallas, är just gratis. Att få sitt företag omnämnt i TV, tidningar eller på en stor nyhetssida på Internet är jättebra för försäljningen. Om företaget blir nämnt i ett positivt sammanhang blir kunderna nyfikna och antar att detta företag går att lita på ifall dem säger det på TV.

På en Internetshop rekommenderar jag verkligen att ha ett kommentar fält vid varje vara. Då kan nya kunder se hur tidigare affärer har gått till och vad de gammal kunderna tycker om service, frakt, priser, kvalité osv. Denna reklam är också PR fast om kunderna ska kunna ta del av reklamen måste dem gå in på hemsidan.
Därför är det viktigt att få med sig t.ex. stora skribener, bloggskrivare mm. Om dem gör reklam för din hemsida på sin blogg lovar jag att du får många nya kunder. En bloggare idag har väldigt många "fans" som köper exat allting som sin idol gör. Därför r deras hemsidor ett säkert kort när det kommer till PR.


måndag 29 november 2010

Kapitel 14 - Marknadskommuikation

 • Vår kommunikation med marknaden sker mest genom Internet. Vi har reklamannonser på olika stora hemsidor och bloggar eftersom vi vet att våra kunder använder Internet. Vi vill även nå ut till människor när dem inte använder Internet. Därför har vi små annonser i tidningarna som t.ex. Metro, Aftonbladet osv. Vi har även flygblad som posten kommer med posten ungefär en gång i månaden.
 • Vi vill att kunderna ska tänka på vår hemsida när de ska näthandla kläder till barnen. Om vår logga och reklam syns så mycket som möjligt på Internet kommer kunden att gå in och se vad det är för någonting. Därför är det även bra för oss att vi kommer upp först på de olika stora sökmotorerna som GOOGLE, BING, YAHOO mm.
AIDAS

A: För att kunden ska uppmärksamma våra erbjudanden måste vi ha en bra reklam. Därför ska vi se till att få så många reklamannons platser på olika hemsidor och i olika tidningar.

I: En produkt med ett bra pris med bra kvalité är viktigt för kunden. Därför är det viktigt att vi kan hålla nere priserna och att dem varorna som vi skickar till kunden håller den kvalité som vi utlovar på hemsidan. Kunden vill också ha en tydlig och prydlig hemsida som är lätt att förstå och att det framgår tydligt vad som händer mm. Då kan kunden välja att handla av oss för att hemsidan är trevlig.

D: Som ovan. Det är viktigt att det blir smärtfria leveranser och att kvalitén håller. Även att kunderna för det som dem vill ha. Det kan också vara bra att skicka med reklam från sitt eget företag med i leveranserna om nya erbjudanden mm.

A: Att vi har tydliga länkar till hemsidan gör att det blir enkelt för kunden att gå in ock titta. Om det är en annons i en tidning kan man göra annonsen så intressant att kunden måste gå in och titta så fort hon har fått tag i en dator. Att ha en enkel adress är också viktigt. Kunden ska kunna komma ihåg den i huvudet när hon bara har sett den en gång.

S: Se till att allting ovan fungerar korrekt. Då får vi kunder som kommer tillbaka och gärna beställer mer nästa gång för att dem var så nöjda med vår service och våra produkter.

Målgrupp

Vår målgrupp är kvinnor och tjejer som gillar kläder till ett bra pris men ändå med en bra kvalité. Det behöver inte vara märkeskläder men  det ska fortfarande ha kvalité. Det är också för dem som heller handlar kläder på Internet och som vill ha en bra och snabb service. Det finns också en annan målgrupp. Barm i åldern 3-8 år och alla dem som kan tänkas köpa kläder till dessa barn.

Reklam:

Ex för barnkläder:


Ex för kvinnokläder:

Kapitel 13 - Marknadsstrategi

Strategi
Vårt strategi är att vara unika, få många stamkunder, hålla nere priserna och bli ett tryggt och pålitligt varumärke.
Vi eftersträvar att vara ett av dem ledande företagen inom barnkläder på nätet.

Taktik och genomförande
Vårt mål med denna marknadsföring är att få fler kunder och öka vår försäljning. Vi vill bli en konkurrerande företag som kan vara med i priskrigen bland våra konkurrenter.

Hur ska vi göra?

 • Vi ska försöka att ge bra service till dem kunderna vi redan har. På det sättet får vi ett gott ryckte som går från mun till mun. Våra kunder kan sprida vidare det goda ryktet till sina nära och kära.
 • Ha en kommentar sida på hemsidan där kunderna kan få lämna synpunkter och åsikter. På så sätt kan nya kunder läsa vad andra kunder tycker om våra produkter och vår service.
 • Ha en kunnig och trevlig personal som är upplysta i vårt system, våra produkter och även utbildade i hur man tar sig an kunder på telefon.
 • Ha annonser på stora hemsidor som t.ex. Facebook, Aftonbladet mm. Även stora bloggar som Kissies.se och Kenzas.se är bra då närmare 1 miljon människor är inne på dessa bloggar varje dag.
 • Annordna  kampanjer tillsammans med olika föreningar där man t.ex. skänker några kronor till en förening vid varje köp osv.

Uppföljning

Jag vet inte hur det har gått men jag kan göra en analys på hur det skulle ha gått om detta företag existerat.

Vårt företag har gått ganska bra. Eftersom vi samarbetar med pålitliga företag som Posten och de större bankerna har vi blivit ett pålitligt företag. Vi har också varit snabba med leveranserna som har givit oss nöja kunder.
Vår personal har fått gå en utbildning i hur man beter sig trevligt på en telefon och förklarar för en kund på bäst sätt. Detta har också givit vårt företag ett gott ryckte.
 
Det negativa är att transporterna från tillverkaren hade lite problem i vintras på grund av det dåliga vädret. Detta gjorde att vi förlorade ganska mycket pengar på försenade leveranser. Detta har inte påverkar företaget jättemycket men vi fick räkna om budgeten och höja priserna ett tag. Dock inte märkbart eftersom vi inte ville skrämma bort kunderna och förstöra vårt rykte om att ha låga priser och bra kvalité.

Nu i vinter kommer vi att vara mer beredda på att leveranserna kan bli förenade. Därför kommer vi att vara snabbare att göra beställningar osv. Vi kommer även att meddela våra kunder att leveranserna kan bli försenade på grund av vädret ifall vintern blir lika snöig som förra året.


Kapitel 13 - Marknadsplanering

1. Vad är företagets styrkor och svagheter?


Styrkor:

 • Vi finns tillgängliga året om då vårt företag finns på Internet. Du kan som kund gå in och beställa våra produktet vilken tid på dygnet alla dagar i veckan.
 • Vi kan hålla ett lågt pris då vi har en nära kontakt med tillverkaren, dvs det finns inga dyra mellanhänder.
 • Vi har en bra gemenskap på arbetsplatsen och vårt motto är alla ska vara med.
 • Våra lager är utplacerade i Stockholm (huvudkontoret), Göteborg och Malmö. Att vi har kontor i hela landet gör att vi kan ge kunderna en snabbare och säkrare leverans.
 • Vårt lager är anpassat efter kundbehovet men har en maxgräns. Detta göra att våra importer blir få och både ekonomiska och ekologiska. Leveranserna sker med posten som är ett säkert och pålitligt logistik företag. 
 • Vi har avtal med de större bankerna i Sverige för att att säkerhetsställa pengaflödet och att kunden ska kunna känna sig säker.
Svagheter:
 • Vi är ett litet företag som konkurrerar mot det stora klädjättarna HM, Nelly.se m.fl.
 • Vår budget är inte jättestor och därför kan vi inte utöka arbetsstyrkan just nu.
 • Det kan vara svårt att få service dygnet runt då vi bara har telefontid mellan 09:00-20:00 Måndag-Lördag. Detta kan leda till att vi tappar kunder mm.
 • Stor konkurrens på marknaden.

2. Vilka resurser finns?
 • Kunnig och trevlig personal
 • Bra kontakt med våra samarbetspartner
 • En bra kundbas med trogna kunder
 • Datakunnig personal (kan fixa hemsidan så att vi slipper köpa tjänsten av ett annat företag)

3. Vilka aktörer finns på marknaden?
 • HM.com
 • Lindex.se
 • Nelly.com
 • Polarnochpyret.se
 • Halens.se
 • Kapphal.se
4. Vilka är kunderna?
 • Kvinnor mellan 20-40 år
 • Barn mellan 3-8 år, både tjejer och killar
 • Föräldrar, mor-och farföräldrar, syskon mm. Alla som kan tänkas köpa kläder till barn mellan 3-8 år.
5. Vilka konkurrenter finns?
 • HM.com
 • Lindex.se
 • Nelly.com
 • Polarnochpyret.se
 • Halens.se
 • Kapphal.se
6. Hur sker distributionen? 

Distributionen sker med lastbilar som körs mellan tillverkaren och våra kontor. Denna tjänst köper vi av ett företag som heter ASA transport AB. Beställningen till kunden körs också ut med lastbilar eller med transport tåg beroende på vart kunden bor. Detta sköter Posten om.

7.  Vilka leverantörer finns?
 • Posten
 • Jetpacket
 • UPS
 • Bring Logistics
 • FedEx
 • Bussgods
 • DHL
 • DB Schenker
8. Vilka lagar gäller för verksamheten?

Eftersom det är en Internet shop finns det regler och lagar som även rör Internet-användning. 
Eftersom det är svårt att skriva en egen lag har jag kopierat lagarna från olika hemsidor. Det är alltså inte jag som har skrivit lagarna.

Internet:
 • Den som äger en server på Internet, t.ex. ett webhotell, en BBS, en Usenet News-server, är skyldig att se till att där inte förekommer vissa slag av uppenbart olagliga dokument (förtal, våldspornografi, barnpornografi, hets mot folkgrupp, uppviglingpiratkopierat material).
 • Enligt personuppgiftslagen (PUL)får man inte på Internet publicera uppgifter om någons politiska och religiösa åsikter, sjukdomar, sexuella läggning m.m. utan tillstånd. Man får inte heller publicera uppgifter som överförs till andra datorer utan tillstånd. Lagen förbjuder också crackerverksamhet (dataintrång).
 • I övrigt får man publicera personuppgifter bara om de är avsedda för ett specificerat ändamål, och om man antingen har tillstånd av den person uppgiften gäller, eller publiceringen är särskilt angelägen.
  Undantag gäller för journalistisk, litterär och konstnärlig verksamhet. PUL gäller inte för webbsidor av det slaget.
 • Lag om elektronisk kommunikation kräver bl.a. att websajter som sätter cookies måste informera användaren om detta.
Näthandel: • Distansavtalslagen gäller när man handlar varor eller tjänster över nätet från en hemsida eller via telefonförsäljning. Inom 14 dagar från att man mottagit sin beställning har man rätt att ångra sitt köp och om man då inte fått sina varor inom 30 dagar har man laglig rätt att häva köpet vad än försäljaren säger. Pengar som då kan ha betalats i förskott ska betalas tillbaka av säljaren också det inom 30 dagar. Lagen verkar inte om man handlar med privat person eller om köpet görs via en auktion.
 • Marknadsföringslagen säger att när det gäller marknadsföring på nätet ska varan motsvara det bilden visar och hur mottagaren uppfattar bilden och dess budskap. Marknadsföringen måste vara sanningsenlig. Brott mot marknadsföringslagen kan bestraffas med vitesföreläggande om brottet upprepas. Om ett företag skulle bryta mot förbudet kan företaget dömas att betala marknadsstörningsavgift från 5000 och upp till 5000 000 miljoner kronor.
 • Konsumentköplagen är en tvingande lag vilket innebär att den alltid gäller även om det finns skrivna papper som avtalar annat. Inga andra avtal kan alltså göras. Denna lag gäller vid köp av nya, begagnade eller varor som har blivit köpta på rea. Den gäller inte vid köp av tjänster då tillämpas istället konsumenttjänstlagen.
 • Personuppgiftslagen Handlar om användningen av personuppgifter. Ett företag får inte lagra fler uppgifter än det de behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Kunden måste också ha godkänt att uppgifterna lagras. Alla typer av uppgifter får inte registreras. Uppgifter som kan vara känsliga, uppgifter om privatliv, livsåskådning eller vilken politisk uppfattning man har får inte registreras. Inte heller öknamn eller något som kan kopplas till en viss person får registreras. Straff mot att bryta personuppgiftslagen kan vara fängelse eller böter och är man drabbad kan man begära skadestånd.
9.  Hur kan politiken påverka politiken?

Det kan vara ganska svårt att veta hur politiken påverkar ett Internet-företag. Men självklart påverkar det så fort en ny lag blir till eller ändras. Alla lagar som har med skatt, företag, Internet-användning, import, försäljning mm. påverkar detta företag.
söndag 28 november 2010

Om företaget

Det företag som jag ska göra en marknadsplan till är påhittat av mig men inspirerat av andra liknande företag. Mitt företag heter Stockholms mode och säljer kläder på Internet.  Mitt företag ska under vintern (november-mars) sälja en speciell klädkollektion till målgruppen barn, både tjejer och killar.